World Vision nỗ lực lấy trẻ em làm trung tâm trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

- The newspaper talks about us

Theo Báo cáo Ngăn chặn hành vi gây tổn hại tại Việt Nam của UNICEF (2022), tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em Việt Nam trong lứa tuổi 12-17 qua mạng đang diễn ra khó lường. Trước tình hình này, World Vision International tại Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành, tổ chức liên quan và nhà trường đã thúc đẩy những sáng kiến tích cực trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Cụ thể, những sáng kiến này tập trung vào việc phát huy vai trò làm chủ của trẻ em trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án, các quy trình, chính sách có liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Mời quý vị đọc bài viết chuyên sâu trên trang Tạp chí của Bộ Thông tin & Truyền thông tại đây.

0.02962 sec| 1967.375 kb