Tư vấn cho dự án ITSY về kỹ năng mềm

Job code
Location Ngo Quyen, Hai Phong
Term
Deadline: June 30, 2022

Nhà tư vấn/ công ty/ tổ chức quan tâm tới dự án xin vui lòng gửi hồ sơ tới email: WVV_Recruitment@wvi.org 
Tên Email: [ITSY]_Skill_Tên công ty/ nhà tư vấn

Background

Dự án triển khai từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2023 được tài trợ bởi Samsung SDS và thực hiện bởi Tầm nhìn thế giới Việt Nam (TNTGVN). Dự án sẽ được triển khai tại 4 trường THPT trên địa bàn quận Ngô Quyền, bao gồm: Thái Phiên, Thăng Long, Marie Curie và Hàng Hải.
Thiết kế lộ trình đào tạo và tài liệu giảng dạy về kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinh trung học phổ thông là những hoạt động quan trọng để đạt được kết quả đầu ra của dự án.
Dự án đang tìm kiếm tư vấn viên cung cấp các dịch vụ trên, sử dụng kết quả phân tích từ hoạt động khảo sát đầu vào và đánh giá nhu cầu học tập tại các trường. Báo cáo kết quả khảo sát đầu vào và đánh giá nhu cầu học tập dự kiến sẽ được ban hành vào cuối tháng 05, 2022.

See more >>
Purpose of Position

Mục tiêu
Thiết kế lộ trình đào tạo:
• Xây dựng lộ trình đào tạo và tài liệu về: 
- Kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng giao tiếp, an toàn trên mạng, làm việc nhóm, 
giải quyết vấn đề, lãnh đạo;
để đào tạo giáo viên và học sinh tại 4 trường THPT của dự án. Lộ trình đào tạo 
và các tài liệu sẽ là học liệu cho học sinh. Vì thế, giáo viên sẽ được tập huấn sử
dụng các tài liệu này trước, sau đó tập huấn lại cho học sinh của chính trường 
mình.
• Tham gia vào toàn bộ quá trình thiết kế lộ trình đào tạo về kỹ năng mềm bao 
gồm giáo án, tài liệu học sinh và tài liệu đánh giá (bài kiểm tra, bài tập lớn,…).
• Tập huấn cho giáo viên kỹ năng mềm tại các nhà trường, dựa trên chương trình 
giảng dạy được thiết kế về kỹ năng mềm.

See more >>
Key Responsibilities
See more >>
Knowledge & Skill
See more >>
Experience
See more >>
0.03037 sec| 1948.336 kb